Top

Transcontinent

Soubor fotografií

Soubor fotografií o partnerství, síle kořenů našeho původu, vlivech rozdílných kultur. Jak daleko sahá globalizace, národní svébytnost, zvyklosti a tradice v tak intimní sféře jako je partnerství dvou lidí? Téma soužití Čecha / Češky s mimoevropským partnerem. Jaké je to žít s někým z druhé strany zeměkoule, s někým jiné řeči, náboženství, rasy či mentality? Tato sociologicko-psychologická studie balancuje na pomezí reálného dokumentu a fikce. Reální partneři v životě a současně i sobě zcela neznámí lidé, které ale láká na chvíli narušit svoje zaběhlé stereotypy v komunikaci a ve vztazích. Reálné partnerství kontra fiktivní spojení dvou neznámých lidí.

 

The collection of photographs on partnership, power of our origin, various cultures influences. How far do globalization, national independence, customs and traditions go in an intimate sphere like a partnership of two people? Theme of a common life of a Czech person and his/her her partner from outside Europe. How does it feel to live with someone from the other part of the world, with someone speaking a different language, having a different religion, race and mentality? This sociological-psychological study balances on the borders of real documentary and fiction. Real
partners in life plus people strange to one another who are, however, tempted to break their run-in stereotypes in communication and relations. Real partnerships versus fictitious connections of two strangers
.