Top

Matky / Dcery

Soubor fotografií

Projekt o jednom z nejsilnějších vztahů, jaký za svůj život navážeme, o propojení mezi matkou a dcerou. Toto pouto nás ovlivňuje na celý život, předurčuje další vztahy, místo ve společnosti, způsob života a v neposlední řadě i vnímání sebe sama. Propojení osobnosti a jejího životního prostoru. O každém z nás promlouvá nejen jeho vnější podoba, ale také místo, kde žije. Je jeho světem, který někdy vědomě, někdy nevědomě, utváří a nechává do něj vstoupit okolí. Přenášení či naopak popírání modelu prostředí, ve kterém jsme vyrůstaly, a které z největší části vytvořily naše matky. Míra osvobození i sounáležitosti. Závěr souboru je malá “identifikační sonda” do vnějších podob žen a dívek, které se zúčastnily projektu. Toto samostané zastavení je záměrně izolované od prostředí a nechává prostor pro vyjádření samotných tváří. Protože jen tak náš vnější i vnitřní život zůstává v rovnováze.

 

The project on one of the strongest relationships we create in our lives, on the link between mother and her daughter. This bond affects us for life, predetermines other relations of ours, our position in society, the way of life and last but not least the way we perceive ourselves. Linking our personality and our living space. It is not only our external appearance which talks of each of us but also the place we live in. It is our world which sometimes consciously, sometimes unconsciously, we create and allow the others to enter it. Transferring or, on the contrary, denial of the environment model which we grew up in, and which was for the most part created by our mothers. The rate of liberation and a sense of belonging. The concluding part of the collection is a small „identification probe“ in the external appearances of women and girls who participated in the project. This independent stop is deliberately isolated from the environment and leaves room for expression of the faces themselves. Since only this way keeps our external and internal lives in balance.